QC_NHT

Kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chủ nhật - 28/11/2021 14:00
Kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp  trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy và học trực tiếp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 
Căn cứ Nghi quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” (Nghị quyết 128/NQ-CP);
Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ y Tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị (Công văn 6666/BYT-MT);
Căn cứ Công văn số 4762/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục (Công văn 4762/BGDĐT-GDTrH);
Căn cứ Phương án số 3135/PA-SGDĐT ngày 18/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo phương án phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức cho học sinh học trực tiếp, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 11945/QĐ-UBND ngày 25 /11/2021;
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch dạy và học trực tiếp  trong  điều  kiện phòng, chống  dịch bệnh Covid-19 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức dạy và học linh hoạt đảm bảo hoàn thành chương trình giảng dạy theo kế hoạch thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện hiệu quả tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, đổi mới quản trị nhà trường theo chỉ đạo của Bộ GDĐT.
2. Yêu cầu
Các trường, trung tâm chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học và thực hiện đa dạng, linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện dạy và học thực tế của từng địa phương, đơn vị.
Thực hiện nghiêm Phương án số 3135/PA-SGDĐT ngày 18/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo phương án phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức cho học sinh học trực tiếp.
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP
1. Triển khai Phương án 3135/PA-SGDĐT
- Thủ trưởng các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện Phương án 3135/PA-SGDĐT trong đơn vị (đính kèm phương án).
- Xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong đơn vị theo đúng tinh thần của Phương án 3135/PA-SGDĐT, trình lãnh đạo địa phương phê duyệt theo phân cấp quản lý, trước khi đón học sinh trở lại trường học trực tiếp (Đối với các trường THPT hoàn thành trước ngày 02/12/2021).
- Thời gian học sinh từng cấp học trở lại trường học trực tiếp, Sở GDĐT sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.
2. Xây dựng Kế hoạch dạy học linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Căn cứ vào đánh  giá và xác định cấp độ dịch của địa phương, thủ trưởng các đơn vị đánh giá mức độ an toàn trường học theo tiêu chí đánh giá của Bộ GDĐT quy định tại Công văn số 4726/BGDĐT-GDTrH, tham mưu chính quyền địa phương hình thức tổ chức dạy học tại đơn vị, tăng cường vận động học sinh trở lại trường, hạn chế tối đa học sinh không trở lại trường và học sinh bỏ học..., cụ thể như sau:
- Các cơ sở giáo dục thuộc các địa phương được đánh giá mức độ dịch Covid-19 đạt cấp 1: Tổ chức đầy đủ các hoạt động dạy học cho tất cả học sinh học trực tiếp tại trường đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Bộ Y tế; kết hợp dạy học trên truyền hình, cho học sinh nghiên cứu các chủ đề trên Kênh Youtube Giáo dục Long An và các hình thức dạy học khác, nhằm nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định, không gây quá tải đối với học sinh.
- Các cơ sở giáo dục thuộc các địa phương được đánh giá mức độ dịch Covid-19 đạt cấp 2:
+ Tổ chức dạy học trực tiếp cho một số học sinh, ưu tiên các lớp cuối cấp và các lớp thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tùy điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của nhà trường, thủ trưởng đơn vị bố trí lớp học trực tiếp kết hợp học trực tuyến, học trên truyền hình, trên Kênh Youtube Giáo dục Long An cho phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Bộ Y tế, thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt đảm bảo hoàn thành chương trình.
+ Hạn chế một số hoạt động giáo dục tụ tập đông người như hoạt đng ngoại khóa, hoạt động tri nghiệm, sinh hoạt dưới cờ,….
- Các cơ sở giáo dục thuộc các địa phương được đánh giá mức độ dịch Covid-19 đạt cấp 3, 4: tạm dừng các hoạt động dạy học tại trường, chuyển từ trạng thái dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trên truyền hình, trên Kênh Youtube Giáo dục Long An, cụ thể:
+ Đối với mầm non: phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh, cộng đồng để chăm sóc, giáo dục trẻ em tốt nhất; tăng cường công tác tuyên truyền để phụ huynh hiểu một số yêu cầu trong chương trình giáo dục mầm non được thể hiện thông qua các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm, kỹ năng xã hội của từng độ tuổi; tuyên truyền để phụ huynh quan tâm theo dõi và hỗ trợ trẻ tại nhà, qua kênh truyền hình VTV1, VTV7 và 20 Video về nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ đã được Sở GDĐT gửi về Phòng GDĐT.
+ Đối với tiểu học: hướng dẫn và giới thiệu cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 học tập qua các kênh truyền hình, bài giảng trên Kho học liệu, Kênh Youtube Giáo dục Long An,… Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để tổ chức và quản lý học sinh học tập ở nhà, ở trường cũng như việc đi lại hằng ngày từ nhà đến trường và từ trường về nhà, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
+ Đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trên truyền hình, Kênh Youtube Giáo dục Long An.
Khi chuyển sang dạy học trực tuyến phải đảm bảo sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy, học trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Một số nội dung cần lưu ý khi tổ chức dạy học trực tiếp: thực hiện dạy học linh hoạt theo Kế hoạch số 2399/KH-SGDĐT ngày 14/9/2021 của Sở GDĐT về việc Tổ chức dạy và học linh hoạt năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để hoàn thành năm học đúng thời gian quy định cần lưu ý các nội dung sau:
- Các tổ, nhóm chuyên môn thống nhất ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức đã dạy qua trực tuyến kết hợp dạy học trên truyền hình, trên kênh Youtube Giáo dục Long An và tiến hành dạy kiến thức mới theo kế hoạch giáo dục của nhà trường ngay khi trở lại học tại trường. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nắm vững tình hình học tập của học sinh để có biện pháp hỗ trợ.
- Quan tâm tổ chức dạy học cho học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và lớp cuối cấp đảm bảo kiến thức để tham gia kỳ thi trong năm học 2021-2022
- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tập trung củng cố kiến thức cho học sinh có học lực yếu, hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập, học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.
- Tổ chức đón học sinh các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học trở lại trường học.
- Phân công giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh. Yêu cầu học sinh, phụ huynh học sinh đo thân nhiệt trước khi các em đến lớp.
4. Đối với công tác chuẩn bị, phương án xử lí tình huống phát sinh
- Tiếp tục thực hiện các công văn chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch. Cụ thể: Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học (đính kèm công văn).
- Khi có dịch bệnh xảy ra trong trường học, thủ trưởng các cơ sở giáo dục liên hệ cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn thực hiện phong tỏa theo đơn vị lớp học, tầng học, phòng học; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn, v sinh môi trường, ấn định thời gian học sinh trở lại tham gia học tập trực tiếp.
a) Chuẩn bị của nhà trường trước khi học sinh đi học trở lại
- Thường xuyên thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp.
- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng....; độ giãn cách và các phương án bảo đảm sức khỏe cho giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường cho học sinh đi học trở lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tập huấn và giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học.
- Tích cực tuyên truyền cho toàn thể học sinh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và phụ huynh học sinh về việc phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ quan chuyên môn.
- Yêu cầu tất cả học sinh, học viên, giáo viên và người lao động trong các cơ sở giáo dục phải mang khẩu trang trên đường đến trường, ở trường và trên đường trở về nhà.
b) Khi học sinh đi học trở lại
- Trước khi học sinh đến trường
+ Không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
+ Nếu học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.
+ Kiểm tra thân nhiệt cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường trước khi đến trường.
+ Thực hiện nghiêm việc mang khẩu trang trên đường đến trường.
- Khi học sinh đến trường
Nhà trường bố trí người đón và giao nhận trẻ mầm non và học sinh tiểu học tại cổng trường, hỏi thăm tình hình sức khỏe từng học sinh, theo dõi sức khỏe học sinh suốt thời gian ở trường. Tổ chức việc đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường và lớp học.
+ Theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên mang khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân (đặc biệt là ly, tách, chai đựng nước uống); bỏ rác đúng nơi quy định; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý.
+ Tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang, phương tiện đưa đón học sinh theo quy định.
+ Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Kết thúc mỗi buổi học
+ Thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà.
+ Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp thường xuyên theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
c) Vxử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học
Thực hiện theo mục 1.5 của Phương án số 3135/PA-SGDĐT ngày   18/11/2021 của Sở GDĐT.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo các trường mầm non, trường phổ thông có cấp tiểu học, THCS trên địa bàn xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 của địa phương. Đảm bảo kết thúc năm học 2021-2022 theo khung thời gian của UBND tỉnh, Bộ GDĐT.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình thực hiện hoạt động dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
2. Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, trường Thể dục Thể thao tỉnh
- Xây dựng kế hoạch dạy học của đơn vị theo khung thời gian năm học do UBND tỉnh ban hành và hướng dẫn của Sở GDĐT.
          - Chỉ đạo giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và các đoàn thể khác trong nhà trường để tổ chức dạy học, quản lý học sinh; thông báo thời gian học, hướng dẫn phụ huynh theo dõi và hỗ trợ con em trong thời gian học tập trực tiếp tại đơn vị.
Trên đây là kế hoạch dạy học trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An năm học 2021-2022 đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiên cứu và triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Giáo dục Trung học, phòng Giáo dục Mầm non – Giáo dục Tiểu học để được tư vấn, hướng dẫn thêm./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay4,545
  • Tháng hiện tại20,575
  • Tổng lượt truy cập1,276,363
Kho học liệu tỉnh Long An
Kho học liệu tỉnh Long An
Thông tin tuyển sinh
Trang tuyển sinh
THPT Nguyễn Hữu Thọ
QC_NHT
Website Sở Giáo dục Long An
Sở Giáo dục Long An
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây